3-letnie KLO

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

3 -LETNIEGO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO

W CIESZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (art. 204, Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

 

 1. Do klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie (dalej zwanego Szkołą) mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum (zwani dalej Kandydatami).
 2. Do każdego oddziału zostaną przyjęte maksymalnie 22 osoby.
 3. Podczas rekrutacji Kandydat zobowiązany jest wskazać orientacyjnie profil klasy, do której chce być przyjęty:
 • humanistyczno -społeczno - językowy – planuje się utworzenie jednej  klasy o tym profilu (max. 22 osoby w oddziale klasowym)
 • matematyczno - ekonomiczno - przyrodniczy – planuje się utworzenie jednej klasy o tym profilu (max. 22 w oddziale klasowym)
 1. Ustala się następujące wybrane zajęcia edukacyjne uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • profil humanistyczno – społeczno – językowy:
  • pierwszy przedmiot punktowany: j. polski,
  • drugi przedmiot punktowany: matematyka,
  • trzeci przedmiot punktowany: kombinacja (geografia, historia, wos)[1],
  • czwarty przedmiot punktowany: język obcy nowożytny (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski)[2]
 • profil matematyczno-ekonomiczno- przyrodniczy:
  • pierwszy przedmiot punktowany: j. polski,
  • drugi przedmiot punktowany: matematyka,
  • trzeci przedmiot punktowany: kombinacja (biologia, chemia, fizyka)[3],
  • czwarty przedmiot punktowany: język obcy nowożytny (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski)[4].
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są:
  • oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie z punktem 4), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  • osiągnięcia z zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
   w szczególności w formie wolontariatu (wykazane na świadectwie ukończenia gimnazjum).
 1. W celu przeliczenia na punkty ocen uzyskanych przez Kandydata na świadectwie gimnazjalnym ustala się ich następujące wartości:
 • celujący - 18 pkt.
 • bardzo dobry - 17 pkt.
 • dobry - 14 pkt.
 • dostateczny - 8 pkt.
 • dopuszczający - 2 pkt.
 1. Nabór do szkoły prowadzony jest w formie elektronicznej.
 2. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników rekrutacji elektronicznej.
 3. Kandydaci uczęszczający do gimnazjów poza terenem objętym nadzorem ŚKO mogą pominąć system rejestracji elektronicznej.
 4. Kandydat wykorzystujący system rejestracji elektronicznej składa jedynie  wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły, z zachowaniem terminów  rekrutacji. W przypadku pominięcia systemu rejestracji elektronicznej, kandydat/kandydatka  składa podanie o przyjęcie do szkoły oraz niezbędne dokumenty w sekretariacie  szkoły, z zachowaniem terminów rekrutacji. W takim przypadku Kandydatów wprowadza do systemu rekrutacji elektronicznej członek Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, równorzędną  polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie podania
  i świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą. Obowiązkiem Kandydata jest przedłożenie w sekretariacie szkoły wymaganej dokumentacji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego. Decyzję o przyjęciu Kandydata podejmuje dyrektor szkoły.
 6. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów przydzielanych zgodnie z punktem 6 do wyczerpania planowanego limitu miejsc, nie więcej niż 22 osoby.
 7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera informację o liczbie wolnych miejsc.
 8. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, podejmowane jest uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 9. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.
 10. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące przy postępowaniu zasadniczym.
 11. Kandydat może zostać członkiem wspólnoty szkolnej, jeżeli:
  • w wyniku postępowania rekrutacyjnego znajdzie się w gronie osób przyjętych do oddziału klasowego,
  • w wyznaczonym terminie przedstawi potrzebne dokumenty – zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego,
  • opłaci opłatę wpisową w wysokości jednomiesięcznego czesnego w kwocie 310 zł.
 1. Wszelkie sprawy dotyczące warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a nie ujęte w niniejszym dokumencie, regulują przepisy wymienione w podstawie prawnej Kryteriów.

 

 

 

[1] do punktacji wliczana jest wyższa ocena z w/w przedmiotów

[2] do punktacji wliczana jest wyższa ocena z w/w przedmiotów

[3] do punktacji wliczana jest wyższa ocena z w/w przedmiotów

[4] do punktacji wliczana jest wyższa ocena z w/w przedmiotów

 

 

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły