GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

PEDAGOG SZKOLNY - mgr Izabela Mrowczyk

 

Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem
prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna.
                                                                                       J.Tischner

 • DROGI UCZNIU,  JEŚLI:
  - czujesz, że  jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie
  - masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
  - masz problemy rodzinne
  - jesteś w trudnej sytuacji materialnej
  - jesteś dyslektykiem
  - nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami
  - chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób to zrobić
  - masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
  - chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

to zgłoś się do pedagoga – postaram się wysłuchać i pomóc Ci znaleźć rozwiązanie!

 

 • DROGI RODZICU, JEŚLI:
  - niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka
  - chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
  - masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole
  - potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
  - masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
  - szukasz pomocy

 to zapraszam na konsultacje pedagogiczne. Służę swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Godziny pracy PEDAGOGA (KLO)
Poniedziałek 09.30 – 11.30
Godziny pracy PEDAGOGA (KSP)
Czwartek 09.30 – 10.30

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Podstawa prawna: Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku.

Do zadań pedagoga w szkole należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły