Organ prowadzący

Historia Stowarzyszenia "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra"

Stowarzyszenie "Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku" zarejestrowano w 1873 roku. Wśród założycieli Stowarzyszenia byli ks. Ignacy Świeży (pierwszy prezes Stowarzyszenia), ks. Teodor Janik, ks. Antoni Nogol, ks. Henryk Dziekan, ks. Karol Paździora oraz profesor gimnazjalny dr med. Józef Fischer.

Celem działalności organizacji było szerzenie oświaty w duchu katolickim, umacnianie wiary ojców, a poprzez to przeciwstawienie się germanizacji w czasach zaboru austriackiego. W 1913 roku rozszerzono działalność Stowarzyszenia o prowadzenie drukarni. W 1918 roku otwarto księgarnię przy ul. Szersznika 9 oraz zakupiono nieruchomości dla działalności kulturalno-oświatowej. Drukarnia znajdowała się przy Placu Teatralnym 8. Pod koniec 1929 roku przeniesiono ją do nowego budynku przy ulicy Pokoju w Cieszynie. W tym okresie wydano 127 tytułów książek, broszur i kalendarzy. Niejako kontynuacją tej działalności było otwarcie biblioteki, której stan znacznie się powiększył na skutek zapisu w testamencie ks. Prałata Józefa Londzina. Oprócz księgozbioru ks. Londzin przekazał również Stowarzyszeniu "Gwiazdkę Cieszyńską", której był wydawcą i właścicielem.

W 1939 roku okupant niemiecki aresztował wszystkich członków Zarządu "Dziedzictwa" oraz zajął cały majątek Stowarzyszenia. Działacze zostali osadzeni w obozach koncentracyjnych, wielu z nich tam zginęło, m.in. ks. Rudolf Tomanek, autor książeczki "Chwalcie Pana". Po wojnie ukonstytuował się nowy Zarząd z Prezesem ks. Leopoldem Biłko na czele. Niestety kolejne wnioski wnoszone do starostwa cieszyńskiego z prośbą o zarejestrowanie Stowarzyszenia były przez władze komunistyczne odrzucane. W 1948 roku ze względu na trudny klimat polityczny dla działalności katolickiego stowarzyszenia rozwiązano je, a jego majątek przekazano diecezji katowickiej.

9 listopada 1993 roku ponownie powrócono do szlachetnej idei "Stowarzyszenia bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku". Zarejestrowano Stowarzyszenie "Dziedzictwo" Jana Sarkandra. Jego Prezesem został ks. Henryk Satława. Ponadto w Zarządzie znaleźli się: Tadeusz Brachaczek, Franciszek Hess-Halski, Emilia Skupień, Roman Szwanda, Karol Branny. Wśród pierwszych zadań Stowarzyszenia znalazło się udekorowanie diecezji bielsko-żywieckiej z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Skoczowie w 1995 roku. Odzyskano także część utraconego majątku, m.in. Księgarnię przy pl. Św. Krzyża oraz zdewastowaną kamienicę przy Starym Targu. "Dziedzictwo" zaangażowało się także w lokalną działalność polityczną, współtworząc komitet wyborczy "Wspólnota dla Cieszyna".

Od 1994 roku Stowarzyszenie wydaje czasopismo "Dziedzictwo" o tematyce społeczno-religijnej. Od 1997 rozpoczęło także działalność oświatową, otwierając Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie. Na jego siedzibę wykorzystano pomieszczenia probostwa parafii św. Marii Magdaleny. W ten sposób Stowarzyszenie powróciło do swego źródła – jego podstawowym celem działania na powrót stało się kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu katolickich wartości.

Aktualnie Zarząd Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie tworzą:
  • Prezes – ks. biskup Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej
  • WiceprezesMaria Liwczak
  • SekretarzBeata Kościółek
  • Członekks. dr Marek Studenski
  • Członekks. Andrzej Kozubski
  • Członekks. Jacek Gracz
KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły