PROJEKT UNIJNY

Edukacja szansą na spełnienie marzeń

 

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Wartość projektu: 222.892,40 zł

Dofinansowanie: 200.603,16 zł

 

Celem projektu jest rozwój 85 uczniów i uczennic (48K, 37M) Katolickiego Gimnazjum
w Cieszynie oraz Katolickiego Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez indywidualizację nauczania uwzględniającą możliwości psychofizyczne uczniów i uczennic oraz  dokształcanie 24 nauczycielek
i nauczycieli (21K, 3M) w oparciu o potrzeby edukacyjne zdiagnozowane w Kompleksowych Programach Wspomagających w okresie od 1.09.2017 do 30.06.2019.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
w programie 85: 37M, 48K

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 2

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 24; 3M, 21K

 

Wskaźniki rezultatu

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 69: 30M, 39K

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych:  2

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 24: 3M, 21K

 

W ramach projektu realizowane będą cztery zadania:

Zadanie 1: Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą w Katolickim Gimnazjum w Cieszynie. W ramach tego zadania zaplanowano przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu TIK.

W ramach zadania prowadzone będą następujące zajęcia:

 ► Inter@ktywn@ matematyka-matematyka dla zdolnych

► Edukacja matematyczna dla każdego-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

► Odkrywcy fizycznych pasji – zajęcia z fizyki dla zdolnych

► Poczuj chemię – zajęcia z chemii dla zdolnych

► Warsztat Biologa – zajęcia z biologii dla zdolnych

► Podróże małe i duże – warsztaty geograficzne dla zdolnych

► Dyskusyjny klub filmowy – angielski dla zdolnych

► Angielski w praktyce – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

► Szkoła języka francuskiego – zajęcia z j. francuskiego dla zdolnych

► Rozmówki niemieckie – zajęcia z j. niemieckiego dla zdolnych

► Akademia Młodych Twórców – zajęcia informatyczne dla zdolnych

► Eduteriapia – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

► Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla ucznia z afazją ruchową

► Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla ucznia z niedosłuchem

 

Zadanie 2: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w Katolickim Gimnazjum w Cieszynie. W ramach tego zadania przewidziano szkolenia dla nauczycieli:

 ► Jak pomóc uczniowi osiągnąć lepsze wyniki w uczeniu się matematyki?

► Edukacja poza szkołą – nauczanie przez doświadczenie

► Edukacja przyrodnicza w terenie

► Strategia Thinking Skills w nauczaniu języka angielskiego

► Twórcze wykorzystanie narzędzi ICT na lekcji języka obcego

► Dobre prezentacje bez Power Pointa. Ciekawe i przystępne narzędzia dla każdego nauczyciela i ucznia

► Grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza

 

Zadanie 3: Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą w Katolickim Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach. W ramach tego zadania zaplanowano przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu TIK.

W ramach zadania prowadzone będą następujące zajęcia:

► Z matematyką za pan brat: matematyka dla zdolnych

► Matematyka w centrum uwagi – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

► Najzdolniejsi z fizyką wkraczają w świat – zajęcia z fizyki dla zdolnych

► Mędrca szkiełko i oko-n@sz mikroskop i t@blet – zajęcia z biologii dla zdolnych

► e-francuski moją drogą do przyszłości – zajęcia z j. francuskiego dla zdolnych

► Światło, kamera, akcja! Kręcimy po angielsku – j. angielski dla zdolnych

► Podróż przez kultury świata z językiem angielskim – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

► Laboratorium chemiczne – chemia dla zdolnych

► Poznaję świat-zajęcia z j. niemieckiego dla zdolnych

► Informatyka inwestycją w przyszłość – zajęcia z informatyki dla zdolnych

► Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z dysleksją

 

Zadanie 4: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w Katolickim Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach. W ramach tego zadania przewidziano szkolenia dla nauczycieli:

 ► Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka obcego

► Tablica interaktywna – nowy środek dydaktyczny w szkole

► Praca z uczniem zdolnym na wszystkich etapach kształcenia. Rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron i zainteresowań dziecka

► Twórcze wykorzystanie narzędzi ICT na lekcji języka obcego

Galeria

Lista plików

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły