PROJEKT UNIJNY

Akademia licealisty

 

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Wartość projektu: 178 662,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 151 863,12 zł

 

Celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych u 40 uczniów i uczennic (25K, 15M) Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie poprzez zrealizowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków obcych, TIK prowadzonych w formie zajęć warsztatowych, kółek zainteresowań, laboratoriów i doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także stworzenie warunków do nauczania opartych na metodzie eksperymentu oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 1 nauczycielki (1K) w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.09.2021 do 31.12.2022.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 1 (1K)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 1

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 5 (3K, 2M)

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 40 (25K, 15M)

 

Wskaźniki rezultatu

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 32 (20K, 12M)

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 1 (1K)

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

 

W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

 

1/ Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. W ramach tego zadania przewidziano następujące zadania:

 

 • Kółko języka angielskiego
 • Kółko języka niemieckiego
 • Kółko języka francuskiego
 • Doradztwo zawodowe po angielsku
 • Biologia praktycznie
 • Laboratorium chemiczne
 • W świecie fizyki
 • W wirtualnej rzeczywistości
 • Matematyka jest prosta
 • Geografia i my

 

2/ Wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczych w celu stworzenia warunków do nauczania eksperymentalnego w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami.

W ramach zadania zaplanowano wyposażenie pracowni matematycznej oraz pracowni przyrodniczych: chemicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej. Pracownie zostaną wyposażone m.in. w: drukarkę 3D, projektor multimedialny, tablety, monitor interaktywny, laptopy z oprogramowaniem, mikroskop cyfrowy, sprzęt laboratoryjny, szkło laboratoryjne i odczynniki chemiczne, mikroskop cyfrowy, szkiełka mikroskopowe i preparaty mikroskopowe, mapy ścienne, globusy, zestawy skał i minerałów.

3/ Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach tego zadania przewidziano

 • studia podyplomowe:
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja szansą na spełnienie marzeń

 

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Wartość projektu: 222.892,40 zł

Dofinansowanie: 200.603,16 zł

 

Celem projektu jest rozwój 85 uczniów i uczennic (48K, 37M) Katolickiego Gimnazjum
w Cieszynie oraz Katolickiego Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez indywidualizację nauczania uwzględniającą możliwości psychofizyczne uczniów i uczennic oraz  dokształcanie 24 nauczycielek
i nauczycieli (21K, 3M) w oparciu o potrzeby edukacyjne zdiagnozowane w Kompleksowych Programach Wspomagających w okresie od 1.09.2017 do 30.06.2019.

 

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
w programie 85: 37M, 48K

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 2

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 24; 3M, 21K

 

Wskaźniki rezultatu

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 69: 30M, 39K

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych:  2

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 24: 3M, 21K

 

W ramach projektu realizowane będą cztery zadania:

Zadanie 1: Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą w Katolickim Gimnazjum w Cieszynie. W ramach tego zadania zaplanowano przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu TIK.

W ramach zadania prowadzone będą następujące zajęcia:

 ► Inter@ktywn@ matematyka-matematyka dla zdolnych

► Edukacja matematyczna dla każdego-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

► Odkrywcy fizycznych pasji – zajęcia z fizyki dla zdolnych

► Poczuj chemię – zajęcia z chemii dla zdolnych

► Warsztat Biologa – zajęcia z biologii dla zdolnych

► Podróże małe i duże – warsztaty geograficzne dla zdolnych

► Dyskusyjny klub filmowy – angielski dla zdolnych

► Angielski w praktyce – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

► Szkoła języka francuskiego – zajęcia z j. francuskiego dla zdolnych

► Rozmówki niemieckie – zajęcia z j. niemieckiego dla zdolnych

► Akademia Młodych Twórców – zajęcia informatyczne dla zdolnych

► Eduteriapia – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

► Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla ucznia z afazją ruchową

► Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla ucznia z niedosłuchem

 

Zadanie 2: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w Katolickim Gimnazjum w Cieszynie. W ramach tego zadania przewidziano szkolenia dla nauczycieli:

 ► Jak pomóc uczniowi osiągnąć lepsze wyniki w uczeniu się matematyki?

► Edukacja poza szkołą – nauczanie przez doświadczenie

► Edukacja przyrodnicza w terenie

► Strategia Thinking Skills w nauczaniu języka angielskiego

► Twórcze wykorzystanie narzędzi ICT na lekcji języka obcego

► Dobre prezentacje bez Power Pointa. Ciekawe i przystępne narzędzia dla każdego nauczyciela i ucznia

► Grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza

 

Zadanie 3: Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą w Katolickim Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach. W ramach tego zadania zaplanowano przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu TIK.

W ramach zadania prowadzone będą następujące zajęcia:

► Z matematyką za pan brat: matematyka dla zdolnych

► Matematyka w centrum uwagi – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

► Najzdolniejsi z fizyką wkraczają w świat – zajęcia z fizyki dla zdolnych

► Mędrca szkiełko i oko-n@sz mikroskop i t@blet – zajęcia z biologii dla zdolnych

► e-francuski moją drogą do przyszłości – zajęcia z j. francuskiego dla zdolnych

► Światło, kamera, akcja! Kręcimy po angielsku – j. angielski dla zdolnych

► Podróż przez kultury świata z językiem angielskim – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

► Laboratorium chemiczne – chemia dla zdolnych

► Poznaję świat-zajęcia z j. niemieckiego dla zdolnych

► Informatyka inwestycją w przyszłość – zajęcia z informatyki dla zdolnych

► Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z dysleksją

 

Zadanie 4: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w Katolickim Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach. W ramach tego zadania przewidziano szkolenia dla nauczycieli:

 ► Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka obcego

► Tablica interaktywna – nowy środek dydaktyczny w szkole

► Praca z uczniem zdolnym na wszystkich etapach kształcenia. Rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron i zainteresowań dziecka

► Twórcze wykorzystanie narzędzi ICT na lekcji języka obcego

Galeria

Lista plików

KALENDARZ WYDARZEŃ
CYTAT DNIA
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu"
JAN PAWEŁ II

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Melchiora Grodzieckiego

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn
Zdjęcie Szkoły